Công thức chung

bang-du-lieu-da-loc

=LOOKUP(2,1/(row<>””),header)

Giải thích

Để lấy lại ngày được liên kết với dữ liệu bảng mục nhập cuối cùng, bạn có thể sử dụng công thức dựa trên hàm LOOKUP. Trong ví dụ hiển thị công thức trong H5 là:=LOOKUP(2,1/(C5:G5<>””),C$4:G$4)

Công thức này hoạt động như thế nào?

Công thức có hoạt động từ trong ra ngoài, biểu thức C5:G5 <> “” trả về một mảng các giá trị đúng và sai {FALSE,TRUE,FALSE,FALSE,FALSE}

Số 1 được chia cho mảng này, tạo ra một mảng mới bao gồm 1 hoặc # DIV/0! lỗi:{#DIV/0!,1,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!}. Mảng này được sử dụng như là lookup_vector.

Lookup_value là 2, nhưng giá trị lớn nhất trong lookup_array là 1, vì vậy tra cứu sẽ khớp với 1 cuối cùng trong mảng. Kết thúc, LOOKUP trả về giá trị tương ứng trong result_vector, từ các ngày trong phạm vi C$4:G$4.

Lưu ý: kết quả trong H là ngày được định dạng với định dạng tùy chỉnh “mmm” để chỉ hiển thị tên tháng được viết tắt.

Số “0” thay vì khoảng trống

Bạn có thể có một bảng có số “0” thay vì ô trống:

thay-so-0-vao-o-trong

Trong trường hợp này, bạn có thể điều chỉnh công thức để khớp với các giá trị lớn hơn 0 như sau:= LOOKUP(2,1/(C5:G5>0),C$4:G$4)

Nhiều tiêu chí

Bạn có thể mở rộng tiêu chí bằng cách thêm biểu thức vào mẫu số bằng logic boolean. Ví dụ: để khớp với giá trị cuối cùng lớn hơn 400, bạn có thể sử dụng công thức như sau:

= LOOKUP(2,1/((C5:G5<>””)*(C5:G5>400)),C$4:G$4).

TUYEN CPA.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here