Cổ phiếu NDN Nhà Đà Nẵng

Cổ phiếu NDN Nhà Đà Nẵng

Cổ phiếu NDN sẽ ghi nhận Doanh thu, Lợi nhuận của Dự Monarchy B trong quý IV ?

Theo BCTC, quý III/2019 người mua đặt cọc 1,400 tỷ, dự toán công trình này khoảng 1,000 tỷ. Giả sử Công ty ghi nhận thêm 100 tỷ tiền người mua đặt cọc trong quý IV, dự toán vượt 100 tỷ, hoa hồng trả thêm 100 tỷ. Công ty sẽ ghi nhận ít nhất 300 tỷ lợi nhuận ? (1,500 tỷ – 1,200 tỷ = 300 tỷ)

Nhưng quý IV/2016 ghi nhận DT, LN khủng nhưng giá lại giảm ?

Công ty đã hết dự án khi nắm giữ cả nghìn tỷ vài năm nay nên hết sức hấp dẫn ?

#DuTang10 % trong vòng dưới 3 tháng

#BDS #NganHan

Danh gia

Post Comment