Excel

Thủ thuật Excel, Excel cơ bản, Excel nâng cao

LOOKUP
Công thức chung =LOOKUP(2,1/(row<>""),header) Giải thích Để lấy lại ngày được liên kết với dữ liệu bảng mục nhập...